Wink Hotel

Chủ đầu tư: ICC-Kajima – Liên doanh giữa Indochina Capital & Kajima Corporation
Địa chỉ: 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Hạng mục: Wifi Engenius.
Thời gian: 2020